Wzrost progu uprawniającego do korzystania z programu "500 plus dla osób niepełnosprawnych" od marca

Wzrost progu uprawniającego do korzystania z programu "500 plus dla osób niepełnosprawnych" od marca

Ponieważ renty i emerytury będą podlegać waloryzacji od pierwszego dnia marca, liczba osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w ramach programu „500 plus dla osób niepełnosprawnych” również się zwiększy – poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Paweł Żebrowski. Mimo zmian, górny limit wypłacanego świadczenia pozostanie na dotychczasowym poziomie – 500 złotych netto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od września 2019 roku, przekazuje dodatkowe świadczenie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nazywane popularnie „500 plus dla niesamodzielnych”. Jak podkreślił Paweł Żebrowski, do otrzymania tego świadczenia niezbędne jest spełnienie pewnych kryteriów, takich jak określona suma świadczeń pieniężnych otrzymywanych z publicznych funduszy.

Rzecznik ZUS zaznacza, że suma brutto emerytury, renty czy innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub otrzymywanych od odpowiednich instytucji emerytalno-rentowych za granicą, nie może przekraczać kwoty 2157,80 zł. Ta wartość zwiększy się od 1 marca, po wprowadzeniu waloryzacji – zapowiedział rzecznik.

Konkretny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, od którego zależy podwyższenie progu kwalifikującego do „500 plus dla osób niepełnosprawnych”, zostanie opublikowany na początku lutego. Opublikują go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego po uwzględnieniu rzeczywistych wartości inflacji oraz wzrostu płac w minionym roku.

Żebrowski przypomniał, że pełne świadczenie, czyli 500 złotych na rękę, mogą otrzymać te osoby, które nie otrzymują żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekroczyła kwoty 1657,80 zł brutto.

Rzecznik ZUS wyjaśnił, że jeśli suma świadczeń przekracza kwotę 1657,80 zł, ale jest poniżej 2157,80 zł brutto, to wysokość dodatkowego świadczenia jest obniżana według zasady „złotówka za złotówkę”. Jest to różnica między kwotą 2157,80 zł a łączną sumą otrzymywanych świadczeń. Na przykład, jeśli suma pobieranych świadczeń wynosi w styczniu 1800 zł brutto, to dodatkowe świadczenie jest przyznawane w kwocie 357,80 zł – wyjaśnił Żebrowski.

Poza wymienionymi warunkami, aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić jeszcze kilka innych kryteriów. Jednym z nich jest wiek – musi wynosić co najmniej 18 lat. Aby ubiegać się o świadczenie, trzeba również mieszkać na terenie Polski i posiadać potwierdzenie od lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów – pod warunkiem, że okres, na jaki orzeczono inwalidztwo, jeszcze nie upłynął – przypomniał rzecznik ZUS.

ZUS nie realizuje wypłaty dodatkowego świadczenia automatycznie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku (formularz ESUN). Jeśli ktoś nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub aktualnego orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów (wydanego przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia), do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia.

Osoby korzystające z programu „500 plus dla osób niepełnosprawnych” mają obowiązek informować ZUS o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na prawo do otrzymania dodatkowego świadczenia lub na jego wysokość.